• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Απαιτούμενα έγγραφα (δικαιολογητικά) για έκδοση ταυτότητας ΕΑΑΝ (Αποστράτου)
1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (2,5x3 cm) με θερινή στολή στο βαθμό Αποστρατείας
2. Απονομή Μερίσματος από ΜΤΝ
3. Συνταξιοδοτική Πράξη από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
5. Απόσπασμα Μητρώου από ΓΕΝ ή αντίγραφο φύλλου Μητρώου για ΛΣ
6. Αποδεικτικό (πολιτική ταυτότητα ή εξέταση από Νοσοκομείο) Ομάδας Αίματος
7. Αίτηση (υπάρχει στην ΕΑΑΝ) και παρατίθεται εδώ

Απαιτούμενα έγγραφα (δικαιολογητικά) για την έκδοση ταυτότητας ΕΑΑΝ για Χήρες ή Ορφανικά Μέλη
1. Απόσπασμα Μητρώου ή αντίγραφο φύλλου Μητρώου Αξιωματικού
2. Συνταξιοδοτική πράξη ή ενημερωτικό σημείωμα συντάξεως
3. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας αιτούντος
4. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (2,5x3 cm)
5. Απονομή Μερίσματος ΜΤΝ.
6 . Αίτηση έκδοσης Ταυτότητας ΕΑΑΝ για Χήρες ή Ορφανικά Μέλη 
7. Απαιτούμενη Δήλωση Χήρας ή Ορφανικού Μέλους

 

Go to top