• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Αίτηση / Απαιτούμενα έγγραφα (δικαιολογητικά) για έκδοση ταυτότητας ΕΑΑΝ (Αποστράτου)
1. Αντίγραφο Συνταξιοδοτική Πράξη από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
2. Αντίγραφο Μερίσματος ΜΤΝ
3. Απόσπασμα Μητρώου ΓΕΝ ή ΛΣ
4. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας
5. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (2,5 x 3 cm) με θερινή στολή στο βαθμό Αποστρατείας

 Αίτηση έκδοσης Ταυτότητας ΕΑΑΝ για Χήρες ή Ορφανικά Μέλη 

 Απαιτούμενη Δήλωση Χήρας ή Ορφανικού Μέλους

** Αίτηση για έκδοση Ταυτότητας Απλού Μέλους (Ετήσιας Διάρκειας) Αίτηση για Είσοδο ΠΟΝ
Αίτηση για Είσοδο ΘΑΝ  (Σύζυγοι ή Τέκνα 18-30 & άγαμα)
 Αίτηση για Είσοδο ΘΑΝ (Τέκνου Αποστράτου άνω των 30 & άγαμα)


** Η δήλωση Ν. 105 (1599/1986) χρειάζεται μόνο για ΘΑΝ και παρατίθεται εδώ
    Η δήλωση Ν. 105 (1599/86 & 1256/82) παρατίθεται εδώ 
    Αίτηση απλή παρατίθεται εδώ

Κάρτες Εισόδου ΘΑΝ Δικαιούνται: Τέκνα των 'εν ενεργεία' & 'εν αποστρατεία' Αξιωματικών.  

Κανονισμός Παραθερισμού ΕΑΑΝ (ΚΑ.ΠΑ.ΕΑΑΝ)

 


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για λήψη εξόδων κηδείας Αξ/κών και Υπαξ/κών εα ΠΝ & ΛΣ


Αίτηση ΒΟΕΑ (σε μορφή doc / pdf)


 Βρείτε τον Α.Μ.Κ.Α. σας


Go to top